خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

تولید کننده یخچال صنعتی و پرده هوا شرکت ابرد سرما در تهران

سردترین سرما  ابــرد سرما

( خنک کننده حرفه ای )

انواع یخچال فریزر روباز پرده هوا بدون درب با درب،فریزر ایستاده پرده هوا،پلیتی،فوتی،یخچال مکعبی،سوپری،قنادی،قصابی،تاپینگ سرد و گرم،ترولی خرید،سبد خرید،میز چک اوت،جزیره،سردخانه بالا صفر و زیر صفر و .......

آدرس تهران ،شهریار،میدان جهاد،بلوار شورا،کردزار،خیابان کارخانه یخ(بنفشه ۸)پلاک ۱۲
ابــرد سرما
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل و فریزر صنعتی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

 

 یخچال ایستاده فروشگاه هایپر سی شهریار 

 یخچال ایستاده درب دار و مکعبی 

فریزر ایستاده درب دار سرخود 

 یخچال جزیره  

 

یخچال

ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده روﺑﺎز و ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ، اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﯾﺨﭽﺎل ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺨﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﻣﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را دوﺳﺘﺪار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺰر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻧﺪازه

ﺳﺎﯾﺰ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻮت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻧﺪازه یخچال ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد. نوع ﯾﺨﭽﺎل ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۰۹۱۲۵۷۶۲۸۷۴ و  ۰۹۱۲۲۶۲۶۴۸۹ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.کارشناسان و مدیران مجموعه با علاقمندی بسیار جوابگوی مشتریان و خریدارهای محترم می باشند.

ﺑﺎزده اﻧﺮژی

ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎﯽ تولید شده در ابــرد سرما بعلت استفاده از علم روز دنیا و پرسنل توانمند و خلاق ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و راﻫﮑﺎر ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

چرخ های جابجایی

ﻫﻤﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻧﺼﺎب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﺼﺐ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﺮخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی دارای ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﭼﺮخ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر در ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ را از آﻧﻬﺎ داشته باشید.

دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ دارای دو در ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ در ﺟﻠﻮی ﯾﺨﭽﺎل و دﯾﮕﺮی در ﻋﻘﺐ. اﮔﺮ ﯾﺨﭽﺎل در وﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درون ﯾﺨﭽﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد.

ﺑﺪﻧﻪ

اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه آﻟﻮزﯾﻨﮓ ﺷﺪه و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎی ﺑﯿﺘﺰر آلمان  Bitzer ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾن ﺳﯿﻮچینگ اﻧﺮژی ( ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ) و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. داﻣﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺨﭽﺎل از ۵ + الی ۱+ و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ از ۲۸ - الی ۱ - ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺨﭽﺎل اﯾﺴﺘﺎده پرده هوا ( روباز ) :

دارای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺮﺧﻮد   

ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه رﻧﮕﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮم ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن  

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﻻ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻮار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری  PVC ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم  ( طبق سفارش )

ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ LED ﺑﺎ ﺗﻨﻮع رنگ دارای رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠف  ( طبق سفارش )

دارای ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ از ﺟﻨﺲ PVC و ﯾﺮاق آﻻت وارداتی U PVC  ( ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش )

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎور ﺷﺐ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر و ریموت کنترل ( ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش )

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ روﮐﺶ   

با مدیریت : مهندس صالحی 

 

 

 

 

 

 

این گروه تولیدی با سابقه بیش از 30 سال و همکاری با فروشگاه های زنجیره ای شهروند-اتکا- شیرین عسل - رفاه - سورنا و ....  را در کارنامه کاری خود دارد.  

 

نکات عمومی یخچال ( فایل قابل دانلود)
Notes_201218_164025
معایب سیستم های برودتی( فایل قابل دانلود)
Notes_201218_164348
کاتالوگ ترمومتر ترموستات اندا( فایل قابل دانلود)
ترجمه ترموستات اندا

 

 

 

 

یخچال روباز فروشگاهی,قیمت یخچال های بدون در,یخچال خوابیده روباز,قیمت یخچال های روباز فروشگاهی , یخچال یخچال فروشگاهی جلو باز , قیمت یخچال جزیره , فریزر روباز فروشگاهی , یخچال پرده هوا , یخچال فریزر ایستاده پرده هوا , سوپر مارکت , موتور خانه مرکزی , کمپرسور سرخود , یخچال روشنایی , یخچال صنعتی درب دار , قصابی مکعبی سوپری قنادی , قفسه , یخچال بدون در , سردخانه , فریزر بدون در , فریزر پرده هوا , فریزر پرده هوا در دار , کمپرسور , یخچال سفارشی , بستنی , ۶۰سانتی , تجهیزات فروشگاهی ,جزیره,خوابیده مرکزی,فریزر کفی,یخچال فریزر خوابیده پرده هوا

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
یکشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
دوشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
سه شنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
چهارشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
پنجشنبه
از ساعت 8:00 الی 15:00
جمعه
از ساعت 8:00 الی 15:00

راه های ارتباطی

تلفن:
09125762874
09125762874
شبکه های اجتماعی:
آدرس:
تهران شهریار میدان بسیج میدان جهاد بلوار شورا کردزار خیابان بنفشه هشتم جنب املاک صنعتی

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
ali

جالب بودبیشتر...

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
farhad

سلام دستگاه های تمیزی دارین،تبریک میگم بهتونبیشتر...

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
رضایی

بنده خرید کردم.از همه نظر عالیبیشتر...

موقعیت مکانی

تهران شهریار میدان بسیج میدان جهاد بلوار شورا کردزار خیابان بنفشه هشتم جنب املاک صنعتی
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09125762874

09125762874

09359450097