خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

تولید کننده یخچال صنعتی و پرده هوا شرکت ابرد سرما در تهران

                       (خنک کننده حرفه ای)

انواع یخچال فریزر فروشگاهی،سردخانه صنعتی

آدرس: تهران ،شهریار،میدان جهاد،بلوار شورا،کردزار،خیابان کارخانه یخ (بنفشه ۸) پلاک ۱۲
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل فریزر ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻮﭘﺮﻫﺎ و ﻫﺎﯾﭙﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ  ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دستگاهی اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

 

 یخچال روباز 

 صنعتی درب دار 

فریزر ایستاده درب دار

 جزیره  

یخچال

ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده روﺑﺎز و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ، اﯾﻦ دستگاهها از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﯾﺨﭽﺎل راه اندازی میکند.ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﻣﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪتر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺰر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻧﺪازه

ﺳﺎﯾﺰ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ متر طول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ متراژ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل به ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.نوع ﯾﺨﭽﺎل ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره های ثبت شده ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.کارشناسان با علاقمندی بسیار جوابگوی مشتریان محترم می باشند.

ﺑﺎزده اﻧﺮژی

ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی فروشگاهی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی تولید شده در ابــرد سرما بعلت استفاده از علم روز دنیا و پرسنل توانمند و خلاق ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺼﺮف ﺑﺮق کمتر و راﻫﮑﺎر ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎوران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﻧﻪ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه آﻟﻮزﯾﻨﮓ ﺷﺪه و ﻋﺎﯾﻖ فوم ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎی مرکزی سه فاز و سرخود تکفاز اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺨﭽﺎل اﯾﺴﺘﺎده پرده هوا ( روباز ) :

دارای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺮﺧﻮد   

ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه رﻧﮕﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮم ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن  

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎت 

ﻧﺼﺐ ﻧﻮار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری  PVC ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم  ( طبق سفارش )

ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ LED ﺑﺎ ﺗﻨﻮع رنگ دارای رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠف  ( طبق سفارش )

دارای ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ از ﺟﻨﺲ PVC و ﯾﺮاق آﻻت وارداتی ( ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش )

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎور ﺷﺐ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ریموت کنترل ( ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش )

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ روﮐﺶ   

با مدیریت :  صالحی 

جهت استعلام قیمت دستگاههای فروشگاهی با ما تماس بگیرید.

مشاوره و راهنمایی رایگان جهت خرید مطمئن از هر برند موجود بازار

نکات عمومی یخچال ( فایل قابل دانلود)
Notes_201218_164025
معایب سیستم های برودتی( فایل قابل دانلود)
Notes_201218_164348
کاتالوگ ترمومتر ترموستات اندا( فایل قابل دانلود)
ترجمه ترموستات اندا

 

 

 

 

یخچال روباز فروشگاهی,قیمت یخچال های بدون در,یخچال خوابیده روباز,قیمت یخچال های روباز فروشگاهی , یخچال فروشگاهی جلو باز , قیمت یخچال جزیره , فریزر روباز فروشگاهی , یخچال پرده هوا , یخچال فریزر ایستاده پرده هوا , سوپر مارکت , موتور خانه مرکزی , کمپرسور سرخود , یخچال روشنایی , یخچال صنعتی درب دار , قصابی مکعبی سوپری قنادی , قفسه , یخچال بدون در , سردخانه , فریزر بدون در , فریزر پرده هوا , فریزر پرده هوا در دار , کمپرسور , یخچال سفارشی , بستنی , ۶۰سانتی , تجهیزات فروشگاهی ,جزیره,خوابیده مرکزی,فریزر کفی,یخچال فریزر خوابیده پرده هوا

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
یکشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
دوشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
سه شنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
چهارشنبه
از ساعت 8:00 الی 18:00
پنجشنبه
از ساعت 8:00 الی 15:00
جمعه
از ساعت 8:00 الی 15:00

راه های ارتباطی

تلفن:
09125762874
09125762874
شبکه های اجتماعی:
آدرس:
تهران شهریار میدان بسیج میدان جهاد بلوار شورا کردزار خیابان بنفشه هشتم جنب املاک صنعتی

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
ali

جالب بودبیشتر...

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
farhad

سلام دستگاه های تمیزی دارین،تبریک میگم بهتونبیشتر...

امتیاز کاربر:
قیمت
کیفیت
برخورد
خدمات
مکان
رضایی

بنده خرید کردم.از همه نظر عالیبیشتر...

موقعیت مکانی

تهران شهریار میدان بسیج میدان جهاد بلوار شورا کردزار خیابان بنفشه هشتم جنب املاک صنعتی
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09125762874

09125762874

09359450097